Privacy verklaring voor "Tango Artisan – Stefan Wimmer"

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door "Tango Artisan – Stefan Wimmer" geleverde producten en diensten.

"Tango Artisan – Stefan Wimmer", gevestigd te Heyestraat 12, 6531 BH Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

"Tango Artisan – Stefan Wimmer" verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die "Tango Artisan – Stefan Wimmer" van u nodig heeft of noodzakelijk kan zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door "Tango Artisan – Stefan Wimmer" in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voornaam en achternaam
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • Emailadres
Verwerkt "Tango Artisan – Stefan Wimmer" ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. "Tango Artisan – Stefan Wimmer" verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van "Tango Artisan – Stefan Wimmer", dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit "Tango Artisan – Stefan Wimmer". Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van "Tango Artisan – Stefan Wimmer". Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is "Tango Artisan – Stefan Wimmer" gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt "Tango Artisan – Stefan Wimmer" zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

"Tango Artisan – Stefan Wimmer" zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

"Tango Artisan – Stefan Wimmer" verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

"Tango Artisan – Stefan Wimmer" gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar stefan@tangoartisan.com.

Beveiliging

"Tango Artisan – Stefan Wimmer" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via stefan@tangoartisan.com

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal "Tango Artisan – Stefan Wimmer" u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via stefan@tangoartisan.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via stefan@tangoartisan.com

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 8 mei 2018.
Scroll naar boven